TEST | Hero | VI24 | Seeds

Satış Koşulları

Madde 1: Uygulanabilirlik

 1. Bu şart ve koşullar, taraflar bu şart ve koşullara bir ya da daha fazla hükmünden açık yazılı ifadelerle ayrılmadıkları sürece, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şirketi (bundan böyle satıcı olarak anılacaktır) ile alıcı arasındaki her teklif ve sözleşmeye uygulanacak şartlar ve koşullardır.
 2. Alıcının her türlü genel şart ve koşullarının uygulanabilirliği işburada açıkça reddedilmiştir.

Madde 2: Teklifler, sözleşmeler, fiyatlar

 1. Bağlayıcı olmayan bir teklif; satıcı tarafından, alıcının kabulünün alındığı günden itibaren üç iş günü içerisinde iptal edilebilir.
 2. Teklifte verilen fiyatlar satış vergilerini içermezler. Fiyatlar Türk Lirası olarak, satıcının şirket tesisinin bulunduğu Antalya'daki depodan sevkiyat şeklinde, Incoterms 2010'a göre verilir. 
 3. Satıcı, fiyatlarını periyodik olarak düzenleme hakkını saklı tutar.  Yeni fiyatlandırma tarihinden sonra verilen siparişler söz konusu olduğunda, önceki fiyat teklifinin yerine geçer.
 4. Herhangi bir siparişte verilen miktar satıcının standart paket birimleri ya da onun katlarından farklıysa, satıcı, bir üst miktarı temin etme hakkına sahip olacaktır.
 5. Verilen bütün ağırlıklar ve miktarlar net ağırlık ve miktarlardır.
 6. Alıcıya verilen bir teklif ya da satıcı ve alıcı arasındaki bir satış sözleşmesi, alıcıya sunulan ya da satılan mallar üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı konusunda verilen bir lisans anlamı taşımaz ve herhangi bir biçimde ima edilen bir lisans olarak yorumlanamaz.

Madde 3: Sipariş belgeleri

Alıcı, Sipariş verirken ya da satıcının ilk talebi üzerine, teslimatın yapıldığı ülkenin düzenlemeleri tarafından gerektirilen bilgiler, teknik şartnameler ve belgeleri yazılı olarak belirtmelidir, bunlar arasında ;

 • Faturalandırma,
 • Bitki sağlığı ile ilgili şartlar
 • Uluslararası sertifikalar ve
 • Diğer ihracat belgeleri ya da beyanları ile ilgili olanlar vardır.

Madde 4: İyi ürün ve işleme rezervasyonu

Bütün teslimatlar olağan ürün ve işleme rezervasyonuna tabidir. Satıcının, geçerli bir ürün ve işleme rezervasyonu isteğinde bulunması durumunda, satıcı teslimatla yükümlü değildir ancak oran dahilinde miktarlar ya da karşılaştırılabilir alternatifler sunmak için gayret gösterecektir. Satıcının bu rezervasyona karşı çıkması durumunda, alıcı için hiçbir biçimde herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

Madde 5: Tedarik

 1. Tedarik sürecinde Incoterms 2010 kuralları uygulanacaktır. Teslimat, başka türlü bir sözleşme yapılmadığı takdirde, satıcının şirket tesisinin bulunduğu Antalya'daki depodan sevkiyat gerçekleşecektir.
 2. Eğer nakliyat satıcıya bırakıldıysa, bu, satıcı tarafından en uygun görülen şekilde gerçekleştirilecektir.:-) Alıcının nakliyat ile ilgili özel taleplerinin bir sonucu olarak satıcının yaptığı her türlü harcama maliyetini alıcı yüklenecektir.
 3. Alıcı, satıcı buna izin vermediği sürece malları satıcıya iade etme hakkına sahip değildir. Muhtemel iade gönderilerinin maliyetleri alıcı hesabına yazılır.

Madde 6: Teslimat süresi

Başka türlü bir anlaşma yapılmadığı takdirde mallar, sipariş edilen mallardan satıcının elinde yeterli miktarda bulunması koşuluyla, sipariş tarihinden sonra üç hafta içinde teslim edilir. Ancak üzerinde anlaşılan teslimat tarihi, vade bitim tarihi değildir. Bir teslimatın süresinin dolması durumunda alıcı, satıcıyı uygun bir biçimde yazılı olarak mütemerrit kılacak ve sözleşmeyi yerine getirmesi için ona makul bir süre tanıyacaktır. 

Madde 7: Kısmi teslimatlar

Satıcı malların kısmi teslimatlarını yapma hakkına sahiptir. A:Ancak bu, kısmi teslimatın tek başına bir değeri yoksa geçerli olmayacaktır. Kısmi teslimatlarda satıcı, her teslimat için ayrı ayrı fatura kesme hakkına sahiptir.

Madde 8: Ödeme

 1. Ödeme vadesi, üstünde açıkça başka türlü anlaşılmamışsa, fatura tarihinden sonra 30 gün içindedir.  Bu şartı yerine getirmemekle, alıcı otomatik olarak temerrüde düşer; alıcıya, vadesi geçen miktar üzerinden, vade bittiği andan başlamak üzere aylık %3 oranında vade farkı uygulanır. Ödemenin gecikmesi durumunda satıcı alıcıya teslimat yapmayı durdurma hakkını saklı tutar.
 2. Kendi iradesi dahilinde ya da diğer türlü tasfiye görevlisi, iflas görevlisi ya da yöneticisi tarafından alıcının tasfiyesinin başlaması, kendisine karşı iflas dosyası açılması, iflası ya da konkordata davası ya da alıcı ya da alıcı işletmesi yönetiminin kısmi ya da bütünsel ödeme aczi durumunda ya da alıcı tarafından ödemelerin askıya alındığı durumlarda, Alıcının tüm borç bakiyesini vadesine bakılmaksızın o an yapması gerekir ve satıcı alıcıyla yaptığı her türlü sözleşmeyi hiçbir hakkından vazgeçmeden iptal etme yetkisine sahiptir.
 3. Eğer kısmi ödemeler üstünde anlaşılmışsa ve alıcı bir dönem için vadesinde borcunu ödemezse, geri kalan bütün borcunu vadesine bakılmaksızın anında ve başka bir uyarıya gerek kalmadan ödeyecektir. Bu maddenin 1. paragrafında belirtildiği gibi faiz uygulanacaktır.
 4. Banka masrafları alıcının hesabına yazılacaktır. 

Madde 9: Alacak tahsili masrafları

Eğer alıcı, bir ya da daha fazla yükümlülüğünü yerine getirmezse, mahkemede ya da dışarıda gerçekleşebilecek bütün alacak tahsili masrafları,alıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 10: Yükümlülük

 1. Alıcı tarafından yapılan bir şikayet satıcı tarafından haklı bulunduğu takdirde, satıcı mümkün olduğunca ve tamamen kendi takdir yetkisinde olmak ve maliyetleri üstlenmek üzere hasarı giderecek ya da malları kusurlu olmayan mallarla değiştirecektir. Alıcı böyle bir durumda satıcıyla tam bir işbirliği sağlamalıdır. Alıcı, satıcıya şikayette bulunma konusunu oluşturan, teslim edilmiş mallara gelebilecek hasarları mümkün olduğunca önlemek yükümlülüğü altındadır.
 2. Alıcının, kusurlu mallar sonucu ortaya çıkan ya da ambalajlamayı da içeren herhangi bir hasar, satıcı ve/veya çalışanları tarafından yapılan bir suistimal ya da ağır ihmal sonucu ortaya çıkmadığı sürece satıcı yükümlü olmayacaktır.
 3. Satıcının, alıcının uğradığı herhangi bir hasar dolayısıyla yükümlü olması durumunda, satıcının mesuliyeti asla, ilgili teslimat için alıcıya kesilen fatura miktarını (KDV hariç) geçemez. Satıcı hiçbir durumda dolaylı hasar, ticari kayıp ya da kar kaybı gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla) alıcının uğradığı dolaylı zararlardan mesul tutulamaz.
 4. Satıcı hiçbir durumda, malların teslimatında iddia edilen bir gecikmeden dolayı ortaya çıkan hasardan da sorumlu değildir.
 5. Bu genel şart ve koşullara dayanan her türlü potansiyel talep, ilgili malların teslimatı üstünden bir yıl geçtiği takdirde satıcıdan yazılı olarak herhangi bir talepte bulunulmadıysa zaman aşımına uğrar.

Madde 11: Kullanım ve garanti

 1. Satıcı kendisi tarafından teslimatı yapılacak malların, ilgili özelliklerin en iyi şekilde uyduğunun garantisini verir. Ürün teknik özellik şartnamelerine herhangi bir garanti verilmez. Teslimatı yapılan malların, satıcının geçerli satış sezonundaki katalogunda belirtilen ürün teknik özelliklerine uymaması durumunda, satıcı alıcıyı bu konuda bilgilendirecektir. 
 2. Satıcı kendisi tarafından teslimatı yapılan malların alıcının belirlediği amaçlara uygunluğu konusunda bir garanti vermez. Alıcı, en yüksek kaliteli mallar konusunda bile büyüme başarısının, büyük ölçüde yetiştirme yöntemleri, hava ve toprak koşullarına bağlı olduğunu açık bir biçimde kabul eder.
 3. Satıcı tarafından yazılı olarak sağlanan bütün kalite verileri, tamamen tekrarlanabilir testlere dayanır. Bu veriler yalnızca satıcı tarafından test uygulaması sırasında elde edilen sonucu, testlerin geçerli koşulları için belirtir. Temin edilen veri ile, alıcı tarafından elde edilen sonuç arasında doğrudan herhangi bir ilişki olduğu varsayılamaz. Alıcı tarafından elde edilen sonuç, diğer şeylerin yanında konum, kullanılan ekim aracı gibi yetiştirme kriterleri ve/veya iklimsel koşullara bağlıdır.
 4. Alıcının mallar üstünde işlemde bulunması ya da onların üstünde işlem yapılmasına neden olması, malları yeniden paketlemesi ya da onların yeniden paketlenmesini sağlaması ya da malları yanlış biçimde kullanması ve/veya saklaması ya da onların yanlış biçimde kullanılması/saklanmasına neden olması durumunda satıcı tarafından verilen her türlü garanti hükümsüz olur.
 5. Satıcı, hiçbir şekilde teslimatı yapılan malların kullanımı, satışı, devredilmesi, üretilmesi ya da onları içine alan herhangi bir muhtemel eylemin ve/veya teslimatı yapılan mallardan ortaya çıkan malların kullanımı, satışı, devredilmesi, üretilmesi ya da onları içine alan herhangi bir muhtemel eylemin üçüncü tarafların herhangi bir hakkını (fikri mülkiyet) ihlal etmediği garantisini vermez.

Madde 12: Alıcı talebi üzerine tohum iyileştirilmesi

 1. Mallar alıcının özel isteği üzerine satıcı tarafından ya da onun adına iyileştirildiği takdirde, satıcı böylesi bir iyileştirmenin verimliliği ve/veya sonuçlarıyla ilgili hiçbir garanti vermez. Satıcı, alıcının özel talebi üzerine gerçekleştirilen iyileştirmeden doğan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
 2. Satıcının alıcı özel talebi doğrultusunda gerçekleştirilen bir iyileştirmeden doğan herhangi bir zarardan her şeye rağmen sorumlu tutulabileceği durumda, satıcının mesuliyeti, mümkün olduğunca ve tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere, malların değiştirilmesi ya da ilgili malların alacağından vazgeçilmesi ile kısıtlı olacaktır.
 3. Mallarla ilgili bütün veriler, talep edilen iyileştirme öncesinde gerçekleştirilen testlere dayanır.

Madde 13: Kusurlar, şikayet şartları

 1. Alıcı, teslimat sırasında ya da sonrasında en kısa süre içinde malları incelemeli ve doğru mallar ve/veya üstünde anlaşılan miktar teslim edilmemişse satıcıyı teslimattan sonra sekiz gün içerisinde bilgilendirmelidir.
 2. Mallarda, ambalajlanmasını da içeren görülebilir kusurlarla ilgili şikayetler satıcıya, malların alıcıya teslim edildiği tarihten sonra sekiz gün içinde yazılı olarak rapor edilmelidir. Mallarda paketlenmelerini de içeren görünür olmayan ya da gizli kusurlar, iddia edilen kusurların alıcı tarafından keşfedildiği ya da makul olarak keşfedilebileceği tarihten sonra sekiz gün içinde satıcıya yazılı olarak rapor edilmelidir. Şikayetler, satıcının ya da üçüncü bir tarafın onları doğrulayabileceği bir biçimde ifade edilmelidir ve parti, teslimat ve fatura detaylarını içerecek biçimde dosyalanmalıdır. Alıcı malların hangi koşullarda kullanıldığını ve yeniden satış söz konusuysa, kime satıldığını belirtmelidir. Alıcının şikayetlerinin satıcıya yukarıda belirtilen geçerli süre içinde yazılı olarak rapor edilmemesi halinde, alıcı uğradığı zararlar dahil herhangi bir geri kazanımla ilgili hak sahibi olmaktan çıkar.
 3. Filizlenme, çeşit safiyeti, çeşit doğruluğu, teknik safiyet ya da sağlık konularında kalıcı bir ihtilaf olması durumunda, alıcı ve/veya satıcı talebiyle alıcı ve satıcı tarafından üstünde anlaşılan ISTA onaylı bir laboratuar ya da herhangi başka bir objektif ve bağımsız kurum tarafından başarısız olan parti/ürün grubu adına bir değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirme için örnekler Rijk Zwaan'dan alınacaktır. Ürünlerin sağlığı konusunda bir ihtilaf durumunda, ISHI (International Seeds Health Initiative - Uluslararası Tohum Sağlığı Girişimi) tarafından kabul edilen test yöntemleri tercih edilir. Değerlendirme sonucu nihai ve Türk yasaları altında tek kanıt olarak her iki taraf için bağlayıcı olacaktır, buna karşın ilgili tarafların bu neticenin ortaya çıkardığı sonuçlar konusunda herhangi bir ihtilafı, madde 21 içinde belirtilen yetki mercilerine taşıma hakkı vardır.
 4. Satıcının faturasına ilişkin şikayetler, faturanın alındığı tarihten sonra sekiz gün içinde, satıcıya yazılı olarak verilmelidir. Bir şikayette bulunmak, alıcıya, ilgili faturanın ödemesini askıya alma hakkını vermez.

Madde 14: Tazminat güvencesi

 1. Alıcı satıcıyı, ürün sorumluluğu konusunda ilgili herhangi bir ülkede geçerli olan bir düzenleme temelinde malların üreticisi olma kapasitesiyle satıcıdan yapılacak talepler ve ona karşı kullanılabilecek haklar da dahil olmak üzere, satıcı tarafından tedarik edilen malların sebebiyet verdiği (iddia edilen) ya da mallarla ilgili olan zararlar için üçüncü tarafların tazminat konusundaki talepleri ve haklarına karşı korur ve ona dokunulmazlık verir; bunun istisnası, sözü edilen zararın, satıcı tarafından yapılan bir suistimal ya da satıcının ağır ihlali sonucu ortaya çıkmış olmasıdır.
 2. Alıcı madde 14.1 içinde verilen tazminat güvencesinden doğan bütün muhtemel talepler ve yükümlülüklere karşı yeterli bir sigorta yapmalıdır; satıcının ilk talebinde sigorta, satıcıya onayı için gönderilmelidir.

Madde 15: Yetiştirme uygulamaları için tavsiyeler, çeşit tanımlamaları, öneriler

 1. Her türlü yetiştirme tavsiyesi, tanım, öneri ve illüstrasyon mümkün olduğunca net bir biçimde denemeler ve uygulamadaki deneyimlere dayanır. Ancak satıcı, yetişmiş ürünlerde farklı sonuçlar alındığı takdirde bu bilgilere dayanılarak bir yükümlülük altına girmeyi kabul etmez. Alıcının kendisinin, malların planlanan yetiştirmeler ve yerel koşullar altında kullanıma uygun olup olmadığını belirlemekle sorumlu olduğu kabul edilecektir.
 2. Satıcı tarafından sağlanan bilgilerde kullanıldığı şekliyle bağışıklık, dayanıklılık ve yatkınlık aşağıdaki anlamlara gelir: -        Bağışıklık: Belirli bir bitki zararlısı ya da patojen tarafından saldırıya açık değil. -        Dayanıklılık: Bir bitki çeşidinin benzer çevresel koşullar ve bitki zararlısı ya da patojen baskısı altında olan yatkın çeşitlerle karşılaştırıldığında belirli bir bitki zararlısı ya da patojenin ve/veya onların sebep oldukları zararların büyümesini ve gelişmesini, kısıtlama yeteneğidir. Dayanıklı çeşitler ağır bitki zararlısı ya da patojen baskısı altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir ya da hasar görebilirler. İki dayanıklılık seviyesi tanımlanmıştır.Yüksek/standart dayanıklılık (YD): Yatkın çeşitlerle karşılaştırıldığında normal bitki zararlısı ya da patojen baskısı altında belirli bitki zararlısı ya da patojenin büyüme ve gelişmesini yüksek derecede kısıtlayan bitki çeşitleri. Ancak bu bitki çeşitleri, ağır bitki zararlısı ya da patojen baskısı altında bazı hastalık belirtileri gösterebilir ya da hasar görebilirler. Normal/orta dayanıklılık (OD): Belirli bir bitki zararlısı ya da patojenin büyüme ve gelişimini kısıtlayan, ancak yüksek/standart dayanıklılığa sahip çeşitlerle kıyaslandığında daha büyük bir belirti ya da zarar miktarı gösterebilecek olan bitki çeşitleri. Normal/orta dayanıklılığa sahip bitki çeşitleri benzer çevresel koşullar ve/veya bitki zararlısı ya da patojen baskısı altında büyüdüklerinde hala yatkın bitki çeşitlerinden daha az ciddi belirtiler gösterirler ya da zarara uğrarlar.

-     Yatkınlık: Bir bitki çeşidinin belirli bir bitki zararlısının ya da patojeninin büyüme ve gelişmesini kısıtlamak konusundaki yeteneksizliğidir.

Madde 16: Mücbir sebep

 1. Mücbir sebep, satıcının kontrolü dışında olan ve sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen ya da önüne geçen koşullar anlamına gelir. Bunlar, makul olmayan bir biçimde sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyen ve önüne geçen diğerleri arasında, şunları içerir: Satıcı şirketi dışındaki şirketlerdeki grevler, satıcının şirketindeki yasadışı grev ya da politik darbe, sözleşmenin yerine getirilmesi için gereken hammadde, diğer materyaller ya da hizmetler konusunda genel kıtlık, satıcının bağlı olduğu tedarikçilerin ve/veya diğer üçüncü tarafların öngörülemeyen durgunluğu ve genel nakliyat problemleri.
 2. Mücbir sebep koşullarının gerçekleşmesi durumunda, satıcı, alıcıyı en kısa süre içinde bilgilendirecektir.
 3. Bir mücbir sebep durumunun iki aydan daha uzun sürmesi halinde, her iki taraf da sözleşmeyi bitirmek hakkına sahip olacaktır.
 4. Mücbir sebep durumunda satıcı herhangi bir tazminat ile yükümlü olmayacaktır. 

Madde 17:İlave kullanım/yetiştirme, denetim

 1. Alıcı teslimatı yapılan malları başka ek üretim ve/veya yayılımsal materyalin yeniden üretimi için kullanma iznine sahip değildir.
 2. Teslimatı yapılan mallar üçüncü bir tarafa satıldığı takdirde, alıcı o üçüncü tarafa zararların cezası üstüne olan bu şartı dayatmalıdır.
 3. Alıcı, satıcıya ya da satıcı adına yetkili olan herkese, satıcının denetim yapabilmesi ya da yapmış olması için işletmesinin tamamına ve özellikle seralarını içeren kısmına doğrudan erişimi sağlamak zorunluluğundadır. Bu maddede "işletme", alıcı adına üçüncü bir tarafça yürütülen her türlü iş etkinliğini de içeren bir anlam taşır. Alıcı, talep üzerine ilgili yayılımsal materyalden sorumlu olan yönetimine de doğrudan erişime izin vermelidir.

Madde 18:Ticari markalar, logolar ve diğer sembollerin kullanımı

 1. Alıcı kendi mallarını diğer girişimlerin mallarından ayırt etmek için satıcı tarafından kullanılan ticari markaları, logoları ve diğer sembolleri kullanamaz ya da tescilleyemez (tescillenmesine sebep olamaz) ve bunlara benzeyen ticari markaları, logoları ya da diğer sembolleri kullanamaz. Bu, satıcının üstünde ticari markalar, logolar ya da diğer sembollerin olduğu orijinal paketleme materyalleri ile birlikte sağladığı malların ticareti için geçerli değildir.
 2. Teslimatı yapılan mallar üçüncü bir tarafa satıldığı takdirde, alıcı o üçüncü tarafa zararların cezası üstüne olan bu şartı dayatmalıdır.

Madde 19: Değiştirme

 1. Bu genel şart ve koşulların bir hükmü geçersiz ise, o hüküm otomatik olarak geçersiz hükmün anlamına mümkün olduğunca yakın olan geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
 2. Bu durumda, genel şart ve koşulların diğer hükümleri mümkün olduğunca tamamen geçerli kalacaktır.

Madde 20: İhtilafların halli

Bu şart ve koşulların uygulandığı ya da bağlantılı olduğu teklifler ve sözleşmelerden doğan herhangi bir ihtilaf durumunda, taraflar bu ihtilafları dostane bir biçimde çözeceklerdir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ihtilaf Antalya’da bulunan yetkin asliye hukuk mahkemesi ve icra dairelerince çözülecektir.

Madde 21: Geçerli yasa

Satıcı ve alıcı arasındaki bütün sözleşmeler Türk kanunlarına tabidir.

Tohumların metrekare başına yetiştiricilere satılmasında ek koşullar

Madde 22: Miktar

Satın alınacak tohum miktarı satıcı ve alıcının üretim danışmanının tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecektir. Bu miktar sipariş formunda belirtilecektir. Tohum miktarını belirlemek için öncelikle alıcının bitkileri yetiştireceği metrekare sayısı belirlenmelidir. Bu sayı da sipariş formunda yer almalıdır. Başlangıç noktası, satıcı ve alıcı açıkça başka bir şekilde anlaşmadıkları sürece (ki bu farklı anlaşma sipariş formunda belirtilmelidir) metrekare başına maksimum 2,5 (iki buçuk) bitki miktarında olmalıdır. Yukarıda bahsedilen başlangıç noktasından sapma, metrekare başına fiyat konusunda bazı farklı sonuçlar doğurabilir.  

Madde 23: Fiyatlar

 1. Sipariş formunda belirtilen metrekare başına fiyat, yine sipariş formunda belirtilen bir yetiştirme periyodu için geçerlidir. “Net”, yalnızca bitkilerin üretimi için kullanılabilir olan yüzeyin metrekare sayısının belirlenmesinde göz önüne alınacağı anlamına gelir.
 2. Gereken tohum miktarının faturalandırması, teslimat üzerine tek seferde gerçekleşecektir.

 Madde 24: Tohumların kullanımı

 1. Alıcı tohumları metrekare sayısı üstünde yalnızca bir üretim için ve sipariş formunda belirtildiği gibi yetiştirme periyodu içinde kullanacaktır (kullanılmasını sağlayacaktır). Bir çeşidin üstünde anlaşılan metrekareden daha fazla metrekarede yetiştirilmesi durumunda, alıcı satıcıya üstünde anlaşılan metrekare sayısını geçen her metrekare için madde 23 içinde belirtilen fiyatın iki katını ödeyecektir. Tohumların yetiştirildikleri periyottan sonraya kalmaları halinde, satıcı bu tohumları geri alacaktır.

      2. Alıcı tohumları ya da bir çeşidin herhangi başka bir materyalini hiçbir formda üçüncü taraflara kullandıramaz. Ancak alıcı şu koşullarla tohumları bir bitki yetiştiricisine sağlayabilir:

 •           Bitki yetiştiricisi tohumları yalnızca sipariş formunda belirtilen metrekare sayısına ve yetiştirme periyoduna uygun olarak alıcı için fide yetiştirmekte kullanacak.
 •           Bitki yetiştiricisi bütün geri kalan tohumlarla tohumlardan yetişen fideleri alıcıya teslim edecek. Bu durumda alıcı satıcıya ilgili bilgileri vermelidir.